การนำเสนองบการเงิน

การนำเสนองบการเงิน
  การนำเสนองบการเงินที่จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปเพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินดังกล่าวจะสามารถ
เปรียบเทียบได้กับงบการเงินในงวดก่อนๆ ของกิจการและงบการเงินของกิจการอื่น
งบการเงิน
งบการเงินเป็นการนำเสนอฐานะการเงินและผลการดำเนินงานการเงินของกิจการอย่างมีแบบแผน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินกลุ่มต่างๆ นอกจากนี้งบการเงินยังแสดงถึง
ผลการบริหารงานของฝ่ายบริหารซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลทรัพยากรของกิจการ เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล่าว
และอีกทั้งงบการเงินยังจัดทำขึ้นเพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้งบการเงินซึ่งไม่อยู่ในฐานะที่จะ
เรียกร้องให้กิจการจัดทำรายงานที่มีการดัดแปลงตามความต้องการข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงได้
งบการเงินจัดทำขึ้นเพื่อในการประเมินว่าข้อมูลสามารถคาดได้อย่างสมเหตุสมผลว่ามีอิทธิพลต่อการ
 
จากลักษณะต่างๆ ของผู้ใช้งบการเงิน ในขณะที่ต้องพิจารณาสภาพการณ์ของกิจการเองด้วย
นักลงทุน ผู้ให้กู้และเจ้าหนี้อื่นทั้งในปัจจุบันและที่อาจจะเป็นในอนาคตจำนวนมากไม่สามารถกำหนด
ให้กิจการที่เสนอรายงานเสนอข้อมูลโดยตรงต่อพวกเขาได้และต้องเชื่อถืองบการเงินที่จัดทำขึ้นเพื่อ
วัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ได้ข้อมูลทางการเงินส่วนใหญ่ที่พวกเขาต้องการดังนั้น บุคคลเหล่านี้จึงเป็นผู้ใช้
หลักของงบการเงินที่จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปโดยตรง
งบการเงินประกอบไปด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังต่อไปนี้
1. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นงวด ประกอบไปด้วย
1.1  สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
  สินทรัพย์ชีวภาพ ภายในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่องเกษตรกรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย
สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ยอดรวมของสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายและสินทรัพย์ที่รวมอยู่ในกลุ่ม
สินทรัพย์ที่จะจำหน่ายซึ่งจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายตามมาตรฐานการรายการ
ทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
กำหนดถึงการจัดประเภท การวัดมูลค่า และการนำเสนอข้อมูลของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่
ถือไว้เพื่อขาย
1.2  หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าอื่น
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินทางการเงิน (ไม่รวมจำนวนเงินในส่วนของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าอื่น, ประมาณ
การหนี้สิน)
หนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้สำหรับงวดปัจจุบันตามที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
เรื่อง ภาษีเงินได้
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามที่กำหนดในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
หนี้สินที่รวมในกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนิน
งานที่ยกเลิก
1.3  ส่วนของเจ้าของ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่แสดงในส่วนของเจ้าของ และ
ทุนที่ออกจำหน่าย และสำรองต่างๆ ที่จัดสรรให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
2. งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
2.1  รายได้และค่าใช้จ่าย รวมถึงผลกำไรและขาดทุน
รายได้
ต้นทุนขาย
กำไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
ภาษี
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
3  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของสำหรับงวด
3.1  เงินทุนที่ได้รับจากผู้เป็นเจ้าของและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้เป็นเจ้าของในฐานะที่เป็นเจ้าของ
ยอดยกมา ณ วันต้นงวดและวันสิ้นงวด
กำไร(ขาดทุน)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น 
รายการกับผู้เป็นเจ้าของในฐานะที่เป็นเจ้าของ ซึ่งแสดงเงินทุนที่ได้รับจากผู้เป็นเจ้าของและการ
จัดสรรส่วนทุนให้ผู้เป็นเจ้าของและการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียของความเป็นเจ้าของใน
บริษัทย่อยที่ไม่ได้ส่งผลให้สูญเสียการควบคุม
4. งบกระแสเงินสดสำหรับงวด
4.1  กระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อมูลที่แสดงเพิ่มเติมจากข้อมูลที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
งบกำไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหาก (ถ้ามีการนำเสนอ) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นการอธิบายหรือการแยกแสดงของรายการที่นำเสนอในงบการเงินดังกล่าวและข้อมูล
    กิจการต้องเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่สำคัญ ประกอบด้วย
เกณฑ์ (มูลฐาน) การวัดมูลค่าที่ใช้ทำงบการเงิน และนโยบายการบัญชีอื่นๆ ที่กิจการเลือกใช้ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเข้าใจได้ในงบการเงินของกิจการ

Cr. www.tfac.or.th