Foreign Expert Services

บริการด้านผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการต่างประเทศ สำหรับนำผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาทำงานในธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศศูนย์บริการการลงทุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้บริการที่ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จสำหรับวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำช่างเทคนิคหรือผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศรวมทั้งครอบครัวเข้ามาในราชอาณาจักร ทำงานเพื่อธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520

Foreign Expert Services


รับขอวีซ่าทำงาน (BUSINESS VISA) และใบอนุญาตทำงาน (WORK PERMIT)

ให้บริการสำหรับต่างชาติที่จะทำงานในบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย ขอวีซ่าใหม่/ต่ออายุ เปลี่ยนที่ทำงานในประเทศไทย ไม่ต้องเดินทางออกไปต่างประเทศ การขอวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน การขยายระยะเวลาอยู่ในราชอาณาจักร ดังนี้

1. ขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ (Work Permit)
2. ต่อใบอนุญาตทำงานเมื่อครบกำหนดอนุญาต
3. ขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน
4. แจ้งเข้า-แจ้งออก จากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน
5. ขอวีซ่าทำงาน Non-Immigrant Visa (Non-B)
6. ขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราวีซ่า TR, ผ30. เป็น Non-B, Non-O เพื่อทำงาน หรือติดตามครอบครัว
7. ขอ Re-entry Visa (การทำเรื่องขอเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย)
8. แจ้ง TM. 30 (ที่พักอาศัย) และ Report 90 days (แจ้งอยู่เกิน 90 วัน)
9. ย้ายเล่มหนังสือเดินทาง

THE PROCEDURE HAS TWO STEPSการขอใบอนุญาตทำงาน (WORK PERMIT) และขยายระยะเวลาอยู่ในราชอาณาจักร

ใบอนุญาตทำงาน VISA WORK PERMIT IN THAILAND ช่างฝีมือ/ผู้ชำนาญการที่ประสงค์จะทำงานภายใต้สิทธิประโยชน์ของ BOI จะต้องเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่ว คราว (Non-Immigrant Visa) สำหรับการติดต่อหรือประกอบธุรกิจ และการทำงาน (รหัส B) หรือสำหรับการลงทุนหรือการอื่นภายใต้ข้อบังคับกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ ลงทุน (รหัส IB) โดยคนต่างด้าวจะต้องให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ยื่นขออนุญาตจาก BOI เพื่อให้ช่างฝีมือต่างด้าวดังกล่าวเข้ามาเพื่อปฏิบัติงาน และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จึงยื่นคำร้องต่อสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวเพื่อการขอรับใบอนุญาตทำงาน และยื่นคำร้องต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อขออนุญาตขยายเวลาการอยู่ต่อในราชอาณาจักร ดังนี้

1. การยื่นขอใบอนุญาตทำงานและต่ออายุใบอนุญาตทำงานใบอนุญาตทำงาน
2. การขออนุญาตเพื่ออยู่ต่อไปในราชอาณาจักรของช่างฝีมือต่างด้าวและครอบครัวสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ขั้นตอนการขอวีซ่าทำงาน (BUSINESS VISA) และใบอนุญาตทำงาน (WORK PERMIT)
– กรณียังไม่เดินทางเข้ามาในประเทศ ให้ดำเนินการขอวีซ่า NON-B ที่สถานฑูตไทย
– กรณีเดินทางเข้ามาในประเทศแล้ว โดยถือวีซ่า Tr, ผ30 วีซ่าอื่นๆจะต้องเตรียมเอกสารไปเปลี่ยน วีซ่า NON-B ที่ตม.แจ้งวัฒนะ
– ยื่นเรื่องขอใบอนุญาตทำงาน (Work permit 1 Year)
– ยื่นเรื่องขอต่อวีซ่าจาก 90 วัน เป็น 1 ปี (ONE YEAR VISA)

ขั้นตอนการเตรียมตัวในส่วนของต่างชาติ ขอวีซ่าทำงานในไทย (Visa business in thai)
1. เตรียมรูปถ่าย 
2. กรอกเอกสารในแบบฟอร์มต่างชาติตามคำแนะนำให้ครบถ้วน
3. เซ็นเอกสารในส่วนทึ่ต้องเซ็นให้ครบ
4. แสดงตัวตนและถ่ายรูปตรงจุดตรวจ passport ของเจ้าหน้าที่ ตม.
5. ชำระค่าธรรมเนียมและรับ VISA


ขั้นตอนการเตรียมตัวในส่วนของต่างชาติ ขอใบอนุญาตทำงาน (ขอ Work permit)
1. เตรียมรูปถ่าย ขนาด 3*4 cm จำนวน 3 ใบ
2. เซ็นสำเนาในส่วนที่แนะนำให้ครบถ้วน
3. รอพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูล
4. ชำระเงินค่าธรรมเนียมและรับ Work Permit


เปรียบเที่ยบการขอวีซ่าและต่ออายุใบอนุญาตทำงาน BOI, NON-BOI กิจการที่ได้ส่งเสริม BOI (อนุมัติครั้งละ 2-4 ปี)
ขั้นตอน

1. ขออนุมัติตำแหน่ง กับ BOI
2. ขอบรรจุคนต่างชาติจากตำแหน่งที่ได้รับอนุมัติกับ BOI
3. ขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ที่ OSOS เอกสารที่ต้องใช้

เอกสารที่ต้องใช้
1. วุฒิการศึกษา ภาษาอังกฤษ
2. ใบรับรองการผ่านงาน ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี ภาษาอังกฤษ
3. รูปถ่าย ขนาด 4*6 ซม. (พื้่นสีข่าว เสื้อคอปก) สแกนไฟล์ = 1 รูป


ระยะเวลาดำเนินการ 2 สัปดาห์
e-Expert System serviceต่อ visa work permit under BOI 

รับต่อวีซ่าทำงาน (BUSINESS VISA) และใบอนุญาตทำงาน (WORK PERMIT) ของผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในไทย ขออนุญาตทำงาน (WORK PERMIT) ของผู้ชำนาญการที่มาทำงานในประเทศไทย

ทั้งภายใต้ส่งเสริมการลงทุน BOI และทั่วไป ต่ออายุวีซ่าทำงาน (BUSINESS VISA) และใบอนุญาตทำงาน (WORK PERMIT) แบบที่ไม่กำหนดสัดส่วนทุนจดทะเบียน และการจ้างคนไทย 4 : 1 ไม่รับแรงงานไร้ฝีมือ

รับขอ Work permit in bangkok / ขอ visa Work permit ของต่างชาติ / ขอต่ออายุ visa Work permit ทำงานในไทย หากเปลี่ยนหรือย้ายที่ทำงานใหม่ ไม่ต้องเดินทางออกไปขอใหม่ที่ต่างประเทศ ทำงานในไทยต่อเนื่อง พร้อมรายงานตัว 90 วัน และระบบช่วยเตือนเมื่อจะครบกำหนดอีกครั้ง

รับขอ Work permit for factory / ขอvisa Work permit ของต่างชาติ / ขอต่ออายุ visa Work permit สำหรับต่างชาติที่จะทำงานในไทย ไม่ว่าปัจจุบันอยู่ในไทยแล้ว หรือยังอยู่ต่างประเทศ สำหรับต่างชาติที่จะทำงานในไทย ไม่ว่าปัจจุบันอยู่ในบริษัทไหม่แล้ว หรือยังอยู่ที่เก่า

รับขอ Work permit for Programmer / ขอvisa Work permit ของต่างชาติ / ขอต่ออายุ visa Work permit


บริการทำบัญชียื่นภาษี ปิดงบการเงิน
สอนงานบัญชี บริการด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

สอบถามรายละเอียดบริการหรือคอร์สเรียน